Indice degli argomenti

 • Introduzione

 • СИСТЕМА ЗА ТЮТОРСТВО

  в Нов български университет

   

  1. Цели на системата за тюторство

  Системата за тюторство има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда. Системата създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения.

  2. Системата за тюторство включва

  2.1. Запознаване на студентите с условията за обучение в НБУ, академичната среда и техните права и задължения:

  -  Мисия, образователна философия и структура на НБУ.
  -  Права и задължения на студентите.
  -  Необходимостта от ангажираност при попълване на анкетите за удовлетвореност от програма, курс и преподавател.
  -  Условията за записване на семестър – срокове, такси, намаления, стипендии, заеми.
  -  Изисквания за завършване: кредити, държавни изпити и/или дипломна защита.
  -  Виртуалната учебна среда (Moodle НБУ) и работа с  e-student.
  -  Функции и дейността на Студентски съвет.
  -  Център за книгата и Библиотека на НБУ.
  -  Център за кариерно развитие и обучителни ресурси.
  -  Университетски театър, Галерия УниАрт, Музей на НБУ, Спортни съоръжения, Медицински център, Ресторанти и кафе-клубове.

   2.2. Консултиране и насочване на студентите по въпроси, свързани с тяхното обучение

  -  Особеностите и значението на общото образование в НБУ.
  -  Системата за текущото и финалното оценяване в НБУ.
  -  Възможността за обучение по индивидуална програма.
  -  Възможностите за прехвърляне в друга програма.
  -  Възможностите за записване на майнър-програма – втора специалност.
  -  Възможностите за записване на курсове от други програми (от V до VIII семестър).
  -  Възможностите за кандидатстване по програмите за обмен на студенти.
  -  Възможностите за стипендии и работа по Системата за студентски труд и стаж в НБУ.
  -  Възможностите за включване в научни изследвания, творчество и клубен спорт извън конкретните изисквания на програмата.

  2.3. Консултиране и насочване студентите по други въпроси, свързани с тяхното обучение

  -  Помощта, която могат да получат при специфични образователни изисквания.
  -  Възможности за намиране на квартира, осигуряване на карти за транспорт и др.
  -  Възможностите за почасова работа, стаж и професионална реализация.

   3.       Задължения на тюторите

  Тюторите трябва:

  -  да консултират своевременно и точно студентите по всички, описани по-горе, въпроси;
  -  да се обръщат към съответните служители на НБУ за информация, когато нямат такава или не са сигурни в знанията си, преди да дадат отговор на студента;
  -  да насочват правилно студентите към съответните звена, които да им съдействат;
  -  да предпазват студентите от вредни за тях практики на преписване и закупуване на готови курсови и дипломни работи;
  -  да следят удовлетвореността на студентите от обучението им в НБУ и да ги мотивират да продължат следването си докрай;
  -  да сигнализират съответния декан в случай на сериозни слабости в дадена програма или при проблеми с правата на даден студент;
  -  да следят причините за незаписване или забавяне на записването от страна на студентите, за които отговарят, и да предприемат действия за тяхното стимулиране и подпомагане.

   Тюторството НЕ ВКЛЮЧВА:

  -  Консултиране на студентите по академични въпроси, свързани с тяхната програма, като: избор и смяна на курсове, избор на модул или специализация, провеждане на практики и стажове, теми за дипломиране, научни ръководители.
  -  Изготвяне на индивидуален план за по-ранно завършване или при промени в програмата.
  -  Акредитация на придобити знания и умения извън НБУ или в други програми на НБУ.
  -  Проверка на общите справки на студентите при завършване за изпълнение на изискванията за общ брой кредити на програмата.
  -  Даване на предложения за промени в графика на курсовете от програмата по предложени на студентите.
  -  Тюторстване на студенти от програмите, в които преподава тюторът, освен ако студентите не се обучават по индивидуална програма.
  -  Извършване на административни дейности вместо студентите, като: записване на семестър, плащания на такси, подаване на заявления, сключване на договори и др. под.

  Студентите, които ще бъдат тюторствани:

  Всички студенти в бакалавърските програми на НБУ, които искат да се включат в системата за тюторство.

  Тютори могат да бъдат:

  Всички щатни преподаватели и членове на Председателския съвет на НБУ, които искат да се включат в системата за тюторство.

  Тюторството е важна част от работата на новооткрития Център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности (ЦПССОП).

  Основен приоритет на Центъра е да създаде подходяща среда за обучение на всеки студент, независимо от неговите специфични нужди, което е в съзвучие със съвременните изисквания за приобщаващо образование и осигуряването на възможности, независимо от физическите, менталните и когнитивните ограничения.

  Ръководител на центъра е доц. д-р Екатерина Тодорова
  стая 114, Корпус 1, тел.: 02 8110 134, имейл: e.todorova@nbu.bg

 • АСЯ ИВАНОВА

  Ася Иванова   Родена съм в гр. Русе на 10.12.1972 г. От 1991 г. живея в и край София.

     Образованието ми кръстосва театъра и музиката. Завършила съм музикално училище с пиано. После актьорско майсторство в програма "Театър" на НБУ. Магистратурата ми е в програма „Фолклорна хореографска режисура" (така забърках и танца в образованието си). Защитих докторска степен през 2012 г. на тема: „Музика – танц – театрално действие. (Гранични сценични форми)"

     Преподавам в бакалавърските и магистърски програми на департамент „Театър" от 1996 г. Като актриса съм участвала в редица представления, допринесли за развитието на театралния език в България. Имам една номинация и една награда „Икар" J.

     Професионалните ми интереси са в областта на съвременното изкуство.

     В свободното си време обичам да правя сладкиши и кулинарни експерименти, да гледам филми и да пътувам. Обичам и да се уча на нови неща.

 • БИЛЯНА КОСТОВА

     Родена съм на 04.05.1973 г. в гр. София.

     Завършила съм магистърската си степен в СУ ”Св. Кл. Охридски”, ГГФ катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”, геолог-геохимик.

     Докторантурата ми е в СУ ”Св. Кл. Охридски”, ГГФ, катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”.

     Доцент съм в НБУ и преподавам в БП „Екология и опазване на околната среда“.

     Професионалните ми интереси са свързани с Минералогия и кристалография: природни и синтетични минерали, нови материали, структурни дефекти.

     В свободното си време обичам да чета, да гледам филми и да се грижа за цветята си.

 • ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

 • ВЕСЕЛИНА КЪДРЕВА

  Веселина Къдрева    Казвам се Веселина Христова Къдрева, родена съм през 1984 г. в гр. Русе.

     Завършила съм магистърската програма по когнитивна наука на английски език в НБУ. През 2019 г. ми предстои защита на докторска дисертация на тема "Морална преценка и емоции: изследвания с помощта на био-показатели".

     Преподавам в БП „Психология“,  БП „Психология на  английски език“, МП „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“, МП „Реклама и бранд мениджмънт“. Преподавателската ми дейност отразява и изследователските ми интереси в областта на вземане на решение и преценка, методология на психологическите експерименти, ползваемост и рекламно въздействие.

     Обичам да плувам и да летя със самолет.

 • ГЕОРГИ ПРОДАНОВ

  Георги Проданов    Главен асистент съм в Нов български университет.

     Завърших политология в СУ "Св. Климент Охридски".

     Доктор съм по политология, стипендиант на фондация “Сасакава”. Специализирал съм при проф. Джералд Шнайдер в Университет Констанц, Германия. Postdoctoral Research в Московски държавен хуманитарен университет „М. Шолохов“ - Институт за перспективни хуманитарни изследвания и технологии.

     Изследователските ми интереси са в сферата на политическите елити, политическите партии, избирателните системи, международните отношения на постсъветското пространство. Автор съм на главата „Качество на демокрацията и качество елитите“. Член съм на редакционната колегия на списание Scientific Papers of the Gdańsk School of Higher Education и списание "Политически анализи" при департамент „Политически науки“, НБУ.

 • ГЕОРГИ ЦОНЕВ

  Георги Цонев    Роден съм на 30-и ноември в Плевен, където завърших и гимназия с природоматематически профил.

     От 2010 г. съм бакалавър по българска филология в Пловдивския университет, а година по-късно защитих магистърската си степен с работа върху интернет лингвистиката отново там. От 2012 г. станах SEMKNOW докторант по семиотика към Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на Нов български университет.

     В НБУ съм програмен консултант на общообразователните курсове за умения по български език, в които и основно преподавам. Освен тях водя специализирани курсове по онлайн комуникации, академично писане и публично говорене в магистърските програми по бранд мениджмънт.

     Основните ми изследователски интереси са в областта на интернет лингвистиката, интернет семиотиката (моделите за конструиране на виртуални социални светове), теориите за текста, четивната култура и философията на езика.

     В свободното си време обичам да чета съвременна европейска проза, да гледам странни риалитита и да пътувам.

 • ДАФИНКА СИДОВА

    Родена съм в гр. Пазарджик на 9 юни.

    През 2011 г. завърших БП „Администрация и управление“ в НБУ, а през 2014 г. станах магистър по Европейско управление отново тук. Същата година спечелих конкурс за редовен докторант и през 2018 г. станах „доктор“ в област „Сигурност и отбрана“.

    Като асистент преподавам в БП „Гражданска и корпоративна сигурност“ и в аналогичните магистърски програми.

    Изследователските ми интереси са в сферата на международната сигурност; сътрудничеството в областта на сигурността човешката сигурност; основни криминалистични и криминологични проблеми и др.

    Любимите ми занимания са свързани с пътешествия из природни и исторически места (с приоритет са българските), слушане на качествена музика и общуване с позитивни хора – резултатът от съчетаването на трите е изключително добър!

 • ДЕЛЯН КЕРЕМЕДЧИЕВ

 • ДЕСИСЛАВА ДАНКОВА

     Родена съм на 7 юли в гр. София.

    Преди 17 години, когато трябваше да избирам къде да уча, бях убедена, че НБУ е моето място.  Не сбърках, щом и до днес продължавам да бъда тук. Като се замисля, почти половината ми живот е преминал в Университета.

    В началото, попаднала в абсолютно нова среда, леко несигурна, днес вече съм от другата страна, оценяваща огромната привилегия да съм преподавател и да имам студенти, които освен, че ми носят много смисъл, ме провокират да се “движа” постоянно.

    През 2006 г. завърших БП “Туризъм”. Една година по-късно завърших и МП “Управление на масовите комуникации и връзките с обществеността”. След това имах честта да стана докторант в същия департамент и през 2016 г. защитих дисертация на тема “Онлайн медии и публични комуникации”. Интересите ми са в областта на социалните медии, вътрешните комуникации, управлението и организирането на специални събития, образованието.

    Обичам да обичам. Вярвам в заглавието на любимия ми филм “La vita  è bella”, защото животът е прекрасен, въпреки мрачните дни. Обичам всяко едно бягство с моя велосипед. Играта с вятъра. Усещането за свобода. Пътешествията до малки и не толкова известни места, докосването до световете на хората, които живеят там. Страничните и по-тихи пътища са моята доза щастие. Планината е мястото, което ми позволява да изгоня стреса и да започна да дишам спокойно. Уютът, топлината, човещината, детайлите в отношенията имат огромно значение за мен. Това, в което вярвам много силно, може да се побере в едно изречение и Георги Господинов го е написал “Добротата е глагол, който може да промени граматиката на живота”.

 • ДЕСИСЛАВА ДУРИДАНОВА

  Десислава Зарева   Родена съм в София на 26.02.1969 г.

     Имах невероятния шанс да уча и завърша магистратури в три различни университета и да взема по нещичко от всеки един. Руската филология на Софийския ми показа красотата на руския език и култура, Приложната лингвистика на НБУ „събуди“ преподавателя по английски в мен, а от Културознанието на Стратклайдския университет в Глазгоу, Шотландия, научих, че и най-дребният предмет може да разкаже хиляди истории за хората, в чието ежедневие присъства. И че езикът, на който общуваме, може да е толкова многообразен, колкото са ситуациите, в които изпадаме.

     В НБУ преподавам откакто го завърших, вече двадесета година :).
     Обичам да преподавам и това до голяма степен определя професионалните ми интереси – науката за езика, методика на преподаване на чужд език и култура, онлайн обучение, междукултурно общуване.

     Нямам хоби, но имам своите малки страсти – морето (сезонът и конкретното място рядко имат значение :)), снимането по време на път (главно с телефон :)) и неформалното общуване с колеги и приятели в социалните мрежи и не само.

 • ДИМИТЪР АТАНАСОВ

  Димитър Атанасов

     Роден съм в Карнобат, живея в София.

     През 1998 г. завърших математика в СУ "Св. Климент Охридски", където на следващата година станах преподавател.

     От 2008 г. се преместих в НБУ, където съм доцент от 2013 г.
     Преподавам основно статистика и дисциплини, свързани с нея, напр. анализ и моделиране на данни.

     Научните ми интереси са в областта на статистиката и нейните приложения за моделиране различни явления и процеси. В последните години изследванията ми са фокусирани основно върху оценяването на когнитивни способности и постижения.

     Извън академичната сфера съм работил какво ли не. Имам 12 годишен опит в разработката на финансов софтуер.

     В свободното си време се занимавам с електроника, аудио, малки програмируеми компютри и корабомоделизъм. Практикувам фехтовка (сабя).

 • ЕВЕЛИНА СТАЙКОВА

     Доктор съм по политически науки и съм главен асистент в департамент „Политически науки“ на НБУ.

     Координатор съм на CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания).

     Преподавателските ми и научните ми интереси включват теми, свързани с градските политики, политиките на гражданство, миграция, етническа принадлежност и е-демокрация. Имам опит в координиране и участие на различни проекти в сферите на анализ на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градски политики.

     Автор съм на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания.

     Водя лекции на български и английски език в бакалавърски и магистърски програми по политически науки, политически мениджмънт и международни отношения.

     В свободното си време, а и не само, обичам да снимам, защото фотографията е едно от любимите ми изкуства.

 • ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА

  Екатерина Тодорова   Родена съм на 15 април в гр. София.

     Магистър съм по логопедия и съм доктор по психология. Доцент съм в НБУ и от 2006 г. преподавам в бакалавърските и магистърските програми по Логопедия, Психология, Езикова и речева патология, Психология на развитието, Театър.

     От 2016 г. съм част от академичното ръководство на университета и съм декан на Бакалавърски факултет.

     Научните ми интереси са в областта на психичното здраве и развитие, дислексия на развитието, комуникативните нарушения в детска възраст.

     Обичам киното, театъра, изобразителното изкуство, книгите, музиката, пътешествията и особено ценя времето, прекарано в разговори с приятели.

 • ИВАН БОЕВСКИ

 • ИВАН НАЧЕВ

  Иван Начев    От София съм, но телом и духом съм гражданин на света. Учил съм в Класическата гимназия. Вярвам, че политиката е изкуството на възможностите, а културата – на живота. Двете заедно водят до истинските важни промени, ето защо завърших първо политология, а след това и културология.

     Преподавам в няколко бакалавърски програми: Политически науки, Масови комуникации и Гражданска и корпоративна сигурност. Това може би обобщава идеята да имаш познанията, уменията и целта, за която да ги прилагаш. Харесвам свободата, не обичам несправедливостта и нежеланието на старите да разбират младите, както и да се нарушават човешките права.

     В момента се занимавам основно с европейска интеграция и Европейския съюз. Във всички свои интереси се водя от стремежа да не се наслаждаваме на комфорта от мнението без дискомфорта на мисълта.

     Казват, че във възпитаното общество не е проява на добър вкус да се говори за политика и религия. Аз обаче вярвам, че тъкмо университетът е мястото, където трябва да говорим за тези неща, да питаме, да спорим, за се заявяваме.

     „Подправките“, които дават вкус на живота ми са много – музика, изкуство, книги, кино… Обичам да пътувам, харесвам места с история и култура. Чувствам се цял сред природата, която не спира да ме смайва.

 • ИВО ИВ. ВЕЛИНОВ

  Иво Ив. Велинов

     Главен асистент съм в Нов български университет.

     Докторантурата ми е в областта на семиотиката от Нов български университет със специализация в университета на гр. Тарту, Естония (семиотика на културата).

     Моите области на интерес включват социология, антропология, културология, културна трансформация и психогеография. Приветствам участието на студенти към изследователски проекти в тези области.

     Преподавам на български и чуждестранни студенти от бакалавърски и магистърски програми.

 • ИВО ПОПИВАНОВ

  Иво Попиванов    Роден съм на 22.05.1984 г. в гр. София

     Завършил съм бакалавърска програма по психология и след това магистратура по когнитивна наука в НБУ.

     През 2015 г. завърших докторантура в Белгия. Темата ми беше свързана със зрителното възприятие на тялото и неговите части и как това се кодира в мозъка.

     Преподавам невронауки ("човешкият мозък", "невропсихология"), както и експериментална психология в бакалавърските програми по психология на български и на английски език.

     Професионалните ми интереси са в областта на невронауките (как работи мозъкът при нормалния човек и при патология), зрителното възприятие, оценяването на лицата за привлекатленост и др.

     В свободното си време обичам да плувам, да шофирам и да снимам на филм

 • ИЛИЯ КОЖУХАРОВ

     Роден съм на 06.12.1981 г.

     Магистър съм към програма "Графично и пространствено проектиране"
   
     Защитих докторска степен през 2013 г. на тема: "Графичният дизайн като средство за изграждане на марка"
   
     Доцент съм в НБУ и преподавам от 2005 г. в БП "Графичен дизайн" и МП "Графично и пространствено проектиране"

     Професионалните ми интереси са свързани с графичен дизайн, изграждане на бранд, маркетинг, реклама, психология на взимане на решения.

     Личните ми интереси са свързани с графичен дизайн, изграждане на бранд, маркетинг, реклама, психология на взимане на решения и спорт.
 • ИРЕНА НИКОЛОВА

  Ирена Николова   Казвам се Ирена Николова

     Магистър и доктор съм по икономика от Нов български университет в областта на световната икономика и международните икономически отношения.

     Преподавам в няколко бакалавърски програми с редовна и дистанционна форма на обучение: БП „Финанси“, БП „Маркетинг“, БП „Счетоводство и контролинг“ и БП „Управление на бизнеса и предприемачество“.

     Научните ми интереси са в областта на международните финанси и международната търговия, европейските въпроси, икономиката на прехода.

     Обичам музиката, театъра, изучаването на чужди езици и култури, пътуванията.

 • КАЛИНА ХРИСТОВА

  Калина Христова    Родена съм на 06.01.1979 г. в гр. София

     Завършила съм бакалавърската си степен в НХА, специалност „Графика“, а магистърската в Нов български университет в програма "Графично и пространствено проектиране". Защитих докторска степен през 2012 г. на тема: "Рисунка и фотография в рекламния плакат". Доцент съм в НБУ от 2005 г.

     В момента преподавам в 2 бакалавърски (БП „Визуални изкуства“ – модули: „Графика и илюстрация“ и „Плакат и рекламен дизайн“ и БП „Реклама“) и в 3 магистърски програми.

     Професионалните ми интереси са свързани с графичен дизайн, плакат, илюстрация, изграждане на бранд, реклама и социални проекти.

     В свободното си време обичам да рисувам, да пътувам (понякога без конкретна причина или заради изложба, музикален фестивал), да съм сред природата или да съм с приятели и с домашните си любимци.

 • КРАСИМИР КОСТЕНАРОВ

 • КРИСТИНА САВОВА

  Кристина Савова    Родена съм на 10.09.1978 г. в гр. София

     Завършила съм магистърска степен по Моден дизайн в НБУ, София.

     През 2013 г. защитих докторска степен по Изобразително изкуство (моден дизайн) на тема „Модни стилове и конструкции от Уърт до Диор (1850 – 1950 г.)“

     Преподавател съм от 2001 г. в НБУ в бакалавърска програма „Мода“ и магистърска програма „Мода и бизнес стратегии“.

     Професионалните ми интереси са в областта на дизайна, прогнозирането и модни тенденции, проектирането на облекло, теорията и история на модата, изграждане на моден бранд.

     Личните ми интереси са насочени към модната рисунка и илюстрация, графичен и уеб дизайн, кино, телевизия и стайлинг.

 • КРИСТИЯН ПОСТАДЖИЯН

    Роден съм през 1978 год. в София.

    Образованието ми е изцяло свързано с маркетинга – първо като бакалавър, а после и като магистър в УНСС. Работата ми като медия планьор ме отведе до НБУ през 2003 год. като хоноруван преподавател. 7 години по-късно вече бях щатен преподавател, създател на една любима моя рожба – МП Рекламен мениджмънт и визуален брандинг. И до днес вярвам, че това е най-доброто място да станеш магистър по реклама. През годините с много любов и подкрепа на хора в и извън НБУ създадохме вдъхновяващи и полезни проекти като „Рекламна академия“, „Менторите в НБУ“ и т.н.

    Докторската ми степен е посветена на рекламата и нейния контекст в медийната среда. Тя е част от развитието ми в департамента, където основно водя курсове в БП Реклама и МП Рекламен мениджмънт и визуален брандинг.

    Професионалните ми интереси са свързани с корпоративни комуникации, реклама, медии

    Лични интереси: пътуване, фотография и слушане на вдъхновяващи подкасти. Но има и няколко неща, които са се случили веднъж в живота ми досега, но бих повторил с удоволствие: скокът с парапланер и нарисуването на една картина.

   Мотото, което винаги ме е водило: „Добрите неща се случват само тогава, когато правиш малко повече от това, което непосредствено се изисква от теб“.

 • МАРГАРИТА КРЪСТЕВА-СТОЙЧЕВСКА

  Родена съм в гр. Тетевен през 1974 г. От 1992 г. живея в София.

  Образованието ми кръстосва български фолклор, народна хореография и публична администрация. Завършила съм училище с профил културология и философия. След това имам завършена степен в областта на физиотерапията и рехабилитацията. Бакалавърските ми програми са „Български фолклорни изкуства“, специалност хореография, и „Публична администрация“ в НБУ. Магистратурата ми е в програма „Автентичен фолклор". Защитих докторска степен през 2010 г.

  Преподавам в бакалавърските и магистърски програми на департамент „Музика" от 2001 г. Също така водя и няколко общообразователни курса за знания и изкуства. От няколко години ръководя студентската танцова формация „Тропанка“. Преди това съм работила в администрацията на университета. Като изпълнител съм участвала в различни танцови формации.

  Професионалните ми интереси са в областта на българския фолклор, народопсихология, съвременна хореография, костюми и семиотика, мениджмънт в областта на изкуствата.

  В свободното си време обичам да пътувам. Обичам и да се уча на нови неща.

 • МАРГАРИТА МИШЕВА

  Маргарита Мишева    Родена съм и живея в гр. София

     Висшето си образование завърших в УНСС, със специалност „Икономика на туризма“ През 2014 г. станах доктор по Управленско консултиране в туризма. Генерален секретар съм на Българската камара за образование, наука и култура (БКОНК).

     Главен асистент съм в Департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Преподавам в БП „Управление на туризма“, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“, МП „Мениджмънт на развлекателната индустрия".

     Основните ми изследователски интереси са в областта на управленското консултиране в туризма, мениджмънта на туроператорската и агентска дейност, бизнес планирането.

     В свободното си време най-много обичам да чета и пътувам.

 • МАРИЯ ИВАНОВА

  Мария Иванова   Родена съм на 15.09.1962 г. в гр. Сливен

    Магистър съм по икономика в Икономически университет, Варна и съм доктор по икономика към БАН. Имам допълнителни квалификации, като: Certificate in Personal Coaching, London, UK; Certificate in Mentoring, Oxford, UK; Професионална диплома по мениджмънт, Open University, UK; Сертификат на Willsden college - London, UK за преподавател по “Международен туризъм”, “Информационни технологии”, “Организацията в бизнес средата”.

    Преподавам в бакалавърска програма "Управление на бизнеса и предприемачество" и в магистърските програми "Управление и развитие на човешките ресурси" и  "Мениджмънт за организационно съвършенство".

    Изследователските ми интереси са в областта на организационното развитие, лидерство и мениджмънт, управление на бизнес процеси, управление и развитие на човешките ресурси, ангажираност и мотивация на персонала, изграждане на ефективни екипи, личностно развитие, учене през целия живот и др.

    Обичам приключенията, срещите с различни хора по света, в свободното си време пътешествам с любимия мотор хонда СВ500 и приятели, зареждам се с енергия от разходки в планината; имам сертификат за управление на самолет LZ-DBI  и сертификат за управление на еленски впряг. Мотото на живота ми е: "Ако в живота ви настъпва черен период, то нека да е под формата на черен хайвер, черни диаманти и черно Мазерати“.

 • МЕТОДИ МЕТОДИЕВ

  Методи Методиев

     Роден съм през 1981 в град София.

     По пътя към своето образование преминах през три университета и три града – бакалавър в Софийски Универстит "Св Климент Охридски",  магистър в Централно Европейския Университет /Будапеща/ и доктор в Университета в Глазгоу.

     След дългото пътуване, днес се радвам на слънчевите дни в кампуса на Нов Български Университет. 

     Занимавам се с културна и социална история на 20-ти век. По-конкретните ми интереси са в сферата на литературата, музиката и киното през последните 50 години.

     Имам особено влечение към историята на спорта и определям себе си като страстен футболен запалянко.

 • МОНИКА ПОПОВА

 • МОРИС ФАДЕЛ

    Преподавател съм в програмите на департамент „Нова българистика“.

    Научните ми занимания са в областите на теорията и историята на литературата.

    В свободното си време обичам да гледам документални филми и да изучавам чужди езици.

    Срещите с хората са нещо, без което не може и най-много обичам да разговарям с хора, които не споделят моите интереси.

 • НАДЕЖДА ДИМОВА

  Надежда Димова    Родена съм на 28.04.1980 г. в малкото китно градче Кубрат, живея в София.

     Завършила съм магистърската си степен в Икономическия университет – Варна.

     Защитих докторската си степен по икономика през 2006г.

     Доцент съм в НБУ и преподавам в БП „Маркетинг“, МП „Маркетинг мениджмънт“, МП „Бизнес комуникации“.

     Научните ми интереси са в областта на маркетинга, маркетинг мениджмънта, невромаркетинга, потребителското поведение, управлението на продажбите.

     В свободното си време се разхождам, слушам различни стилове музика, гледам филми.

 • НИКОЛАЙ МИЛЕВ

  Николай Милев    Роден съм 1969-та година и съм главен асистент в департамент "Кино, реклама и шоубизнес", където преподавам от 10 години - монтаж, операторско майсторство и специални ефекти.

     Завършил съм  НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ с първа специалност - Кино и телевизионно операторско майсторство и втора - Филмова и телевизионна режисура.

     Имам специализация във FEMIS – Франция /френския филмов университет/, а докторската си дисертация в Москва - Руската академия на науките.

     Снимал съм и продължавам да снимам документални филми в България и чужбина, работил съм по музикални клипове, между които на Влади Ампов – Графа, Мария Илиева, Любо Киров, Орлин Павлов, Уикеда, Миро /Каризма/,  Мери Бойз Бенд и много други.

     Основните ми професионални интереси са в областта на: киното, телевизията, фотографията, рекламата и масмедиите.

     В свободното си време обичам да се занимавам с планинско колоездене, туризъм и пътувания /по и извън пътищата/ и пейнтбол.

 • ПАМЕЛА БУЧКОВА

    Родена съм на 21 август 1979 г. в Алжир.

    През 2003 г. завърших Право в Нов български университет, а от 2005 г. съм редовен асистент в Програма „Право” на НБУ, където с удоволствие и ентусиазъм и до настоящия момент предавам на студентите своя опит по курсове в областта на административното право и процес.

    През 2011 г. защитих докторска дисертация. След дълго отлагане през 2019 г. завърших магистратура по Дипломация и международни отношения. Научните ми интереси са трайно в областта на публичното право. 

    В свободното си време съм на път.

    Хоби нямам, но имам приключенски дух и страстно влечение към авиацията, планините и Париж.

 • ПЕТЯ НЕДЕЛЕВА

     Родена съм в София. Лятото е моят любим сезон. Юрист съм по образование, преподавател по професия.

     Получих своето образование и професионален опит в няколко университета, откъдето придобих различен опит и умения. Благодарна съм за доброто отношение  и прекрасна професионална среда, които установих навсякъде, където съм работила. В департамент „Право“ на НБУ  работя от 2004 г. Магистър съм по Право от СУ. През 2010 г. получих докторска степен от ВАК. От 2014 г. съм доцент. Не спирам да търся нови знания и продължавам да уча.

     Преподавателските ми интереси са в областта на История на държавата и правото, Медиация, Обичайно право, Правна етика, Правен режим на вероизповеданията.

    В свободното си време обичам да карам колело и кънки на лед, да практикувам йога, да играя народни танци. Винаги съм готова да пътувам със семейството и приятели. Харесвам морето през всички сезони.

 • РАЛИЦА ФИЛИПОВА

 • РОСИЦА НАКОВА

 • РУМЯНА СТЕФАНОВА

    Родена съм в Перник на 2 юли. Живея в София.

    Защитих докторат и съм главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, 

    Желанието и практиката да обучавам и помагам се проявиха още от ранните ми детски и училищни години. В НБУ започнах да преподавам от 1995 г., когато прохождаше първата програма по графичен дизайн и визуални изкуства. 13 години бях директор и програмен консултант на много и различни програми в департамента. По настоящем преподавам в програма „Графичен дизайн“ и съм Еразъм координатор.

  Научните ми и изследователски интереси са в областта на компютърния графичен дизайн, семиотиката, актуални и нови подходи в обучението и преподаването, мултимедийната реклама.  Ръководя се от принципа „Процесът води до съвършенство!“

  Обичам много да пътувам, докосвайки се до различни народи и култури, разкривайки красотата на природата по тези географски места. Вълнуват ме всички изкуства, обичам да слушам класическа и вълнуваща сетивата ми музика, да гледам модерен и класически балет, да плувам, а вечер, предпочитам да релаксирам с филми и четене на книги. 

 • РУМЕН КОЖУХАРОВ

 • РУМЕН ПЕТРОВ

     Роден съм през 1965 г., живея в София.

    Магистър съм по медицина (доктор по медицина) Медицинска специалност - психиатрия

    Доктор съм по психо-социални науки (социална психология, групови отношения, емоции и власт).

    Преподавам съм в бакалавърските програми по логопедия, психология, социална работа и бизнес-администрация.

    Професионалните ми интереси са в областта на социалната травма, социалната справедливост и социалната работа в интердисциплинарен и хуманитарен план.

    Интересувам се от музика, литература, живопис и местно самоуправление.

 • СТОЯН БУНДЖУЛОВ

  Стоян Бунджулов   Магистър съм по Плакат и визуална идентичност от 2008 г. в НХА. Предстои ми защита на докторска степан - декември 2018 г.

   

     Преподавам в БП "Графичен дизайн" и БП "Мода". Както и в няколко магистърски програми.

   

     Вълнуват ме качественото кино, авангардната мода и креативните похвати в плаката и визуалната идентичност

   

     Свободното си време прекарвам в четене, спане и изучаване на японската кухня и култура.

 • ХРИСТИНА ЯНИСОВА

  Христина Янисова   Казвам се Христина Янисова,

     Родена съм през 1977 г. в гр. София

     Магистър съм по новогръцка филология

     Преподавам в бакалавърската програма на Нов български университет "Неоелинистика"

     Интересите ми са в областта на чуждоезиково обучение и приложната лингвистика

     Обичам да пътешествам (в Гърция)

 • ЯСЕН ЗАХАРИЕВ