Теми

 • Главна

  • СИСТЕМА ЗА ТЮТОРСТВО

   в Нов български университет

    

   1. Цели на системата за тюторство

   Системата за тюторство има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда. Системата създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения.

   2. Системата за тюторство включва

   2.1. Запознаване на студентите с условията за обучение в НБУ, академичната среда и техните права и задължения:

   -  Мисия, образователна философия и структура на НБУ.
   -  Права и задължения на студентите.
   -  Необходимостта от ангажираност при попълване на анкетите за удовлетвореност от програма, курс и преподавател.
   -  Условията за записване на семестър – срокове, такси, намаления, стипендии, заеми.
   -  Изисквания за завършване: кредити, държавни изпити и/или дипломна защита.
   -  Виртуалната учебна среда (Moodle НБУ) и работа с  e-student.
   -  Функции и дейността на Студентски съвет.
   -  Център за книгата и Библиотека на НБУ.
   -  Център за кариерно развитие и обучителни ресурси.
   -  Университетски театър, Галерия УниАрт, Музей на НБУ, Спортни съоръжения, Медицински център, Ресторанти и кафе-клубове.

    Консултира и насочва студентите по въпроси, свързани с тяхното обучение

   -  Особеностите и значението на общото образование в НБУ.
   -  Системата за текущото и финалното оценяване в НБУ.
   -  Възможността за обучение по индивидуална програма.
   -  Възможностите за прехвърляне в друга програма.
   -  Възможностите за записване на майнър-програма – втора специалност.
   -  Възможностите за записване на курсове от други програми (от V до VIII семестър).
   -  Възможностите за кандидатстване по програмите за обмен на студенти.
   -  Възможностите за стипендии и работа по Системата за студентски труд и стаж в НБУ.
   -  Възможностите за включване в научни изследвания, творчество и клубен спорт извън конкретните изисквания на програмата.

   Консултира и насочва студентите по други въпроси, свързани с тяхното обучение

   -  Помощта, която могат да получат при специфични образователни изисквания.
   -  Възможности за намиране на квартира, осигуряване на карти за транспорт и др.
   -  Възможностите за почасова работа, стаж и професионална реализация.

    3.       Задължения на тюторите

   Тюторите трябва:

   -  да консултират своевременно и точно студентите по всички, описани по-горе, въпроси;
   -  да се обръщат към съответните служители на НБУ за информация, когато нямат такава или не са сигурни в знанията си, преди да дадат отговор на студента;
   -  да насочват правилно студентите към съответните звена, които да им съдействат;
   -  да предпазват студентите от вредни за тях практики на преписване и закупуване на готови курсови и дипломни работи;
   -  да следят удовлетвореността на студентите от обучението им в НБУ и да ги мотивират да продължат следването си докрай;
   -  да сигнализират съответния декан в случай на сериозни слабости в дадена програма или при проблеми с правата на даден студент;
   -  да следят причините за незаписване или забавяне на записването от страна на студентите, за които отговарят, и да предприемат действия за тяхното стимулиране и подпомагане.

    Тюторството НЕ ВКЛЮЧВА:

   -  Консултиране на студентите по академични въпроси, свързани с тяхната програма, като: избор и смяна на курсове, избор на модул или специализация, провеждане на практики и стажове, теми за дипломиране, научни ръководители.
   -  Изготвяне на индивидуален план за по-ранно завършване или при промени в програмата.
   -  Акредитация на придобити знания и умения извън НБУ или в други програми на НБУ.
   -  Проверка на общите справки на студентите при завършване за изпълнение на изискванията за общ брой кредити на програмата.
   -  Даване на предложения за промени в графика на курсовете от програмата по предложени на студентите.
   -  Тюторстване на студенти от програмите, в които преподава тюторът, освен ако студентите не се обучават по индивидуална програма.
   -  Извършване на административни дейности вместо студентите, като: записване на семестър, плащания на такси, подаване на заявления, сключване на договори и др. под.

   Студентите, които ще бъдат тюторствани:

   Всички студенти в бакалавърските програми на НБУ, които искат да се включат в системата за тюторство.

    Тютори могат да бъдат:

   Всички щатни преподаватели и членове на Председателския съвет на НБУ, които искат да се включат в системата за тюторство.

  • АСЯ ИВАНОВА

   Ася Иванова   Родена съм в гр. Русе на 10.12.1972 г. От 1991 г. живея в и край София.

      Образованието ми кръстосва театъра и музиката. Завършила съм музикално училище с пиано. После актьорско майсторство в програма "Театър" на НБУ. Магистратурата ми е в програма „Фолклорна хореографска режисура" (така забърках и танца в образованието си). Защитих докторска степен през 2012 г. на тема: „Музика – танц – театрално действие. (Гранични сценични форми)"

      Преподавам в бакалавърските и магистърски програми на департамент „Театър" от 1996 г. Като актриса съм участвала в редица представления, допринесли за развитието на театралния език в България. Имам една номинация и една награда „Икар" J.

      Професионалните ми интереси са в областта на съвременното изкуство.

      В свободното си време обичам да правя сладкиши и кулинарни експерименти, да гледам филми и да пътувам. Обичам и да се уча на нови неща.

  • БИЛЯНА КОСТОВА

      Родена съм на 04.05.1973 г. в гр. София.

      Завършила съм магистърската си степен в СУ ”Св. Кл. Охридски”, ГГФ катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”, геолог-геохимик.

      Докторантурата ми е в СУ ”Св. Кл. Охридски”, ГГФ, катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”.

      Доцент съм в НБУ и преподавам в БП „Екология и опазване на околната среда“.

      Професионалните ми интереси са свързани с Минералогия и кристалография: природни и синтетични минерали, нови материали, структурни дефекти.

      В свободното си време обичам да чета, да гледам филми и да се грижа за цветята си.

  • БОЙКА БЪЧВАРОВА

   Бойка Бъчварова   Родена съм на 24 юни 1955 г. в гр. София

      Завърших Българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”, следдипломна квалификация "Информатика за филолози", курсове за работа с FrontPage и DreamWeaver, както и 4 нива на английски език.

      Преподавам в бакалавърските програми: "Реклама", "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Логопедия" и в магистърската програма "Реклама и бранд мениджмънт", водя и ООК по български език.

      Научните ми интереси са в областта на лингвистиката, антропологията, културната семиотика, социалната психология, детската психология и методиката на обучение.

      Свободното си време посвещавам на писане, четене, театър, синкретични изкуства, етнологични и антропологични събития.

  • БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

   Борислав Георгиев    Роден съм на Големите пет кьошета в София през 1958 г.

      Магистър съм по български език и литература, доктор съм на БАН по лингвистика с тема „Норма и медии“. Двайсет години водих рубриката „Българският език на Борислав Георгиев“ по програма „Хоризонт“ на БНР.

      Основател съм на първия общообразователен курс по езикова култура и писане на есе и първи преподавател в него. Водя ООК по български език и курсове в програмите "Българистика", "Англицистика", "Реклама и бранд мениджмънт" и „Семиотика“
      Научните ми интереси са в областта на лингвистиката, социолингвистиката, езиковата антропология, езиковата прагматика семиотиката и родноезиковото обучение.

      Обичам: класическата музика, джаза, киното; да чатя със студентите си в социалните мрежи (в потайна доба).

      Откакто съм на основен трудов договор в НБУ, неформално и напълно доброволно помагам на студентите (си) да се ориентират в академичната сфера на НБУ – най-често на чаша кафе в двора на университета. Надявам се да Ви бъда полезен, уважаеми студенти😊!

  • ВЕСЕЛИНА КЪДРЕВА

   Веселина Къдрева    Казвам се Веселина Христова Къдрева, родена съм през 1984 г. в гр. Русе.

      Завършила съм магистърската програма по когнитивна наука на английски език в НБУ. През 2019 г. ми предстои защита на докторска дисертация на тема "Морална преценка и емоции: изследвания с помощта на био-показатели".

      Преподавам в БП „Психология“,  БП „Психология на  английски език“, МП „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“, МП „Реклама и бранд мениджмънт“. Преподавателската ми дейност отразява и изследователските ми интереси в областта на вземане на решение и преценка, методология на психологическите експерименти, ползваемост и рекламно въздействие.

      Обичам да плувам и да летя със самолет.

  • ГЕОРГИ ПРОДАНОВ

   Георги Проданов    Главен асистент съм в Нов български университет.

      Завърших политология в СУ "Св. Климент Охридски".

      Доктор съм по политология, стипендиант на фондация “Сасакава”. Специализирал съм при проф. Джералд Шнайдер в Университет Констанц, Германия. Postdoctoral Research в Московски държавен хуманитарен университет „М. Шолохов“ - Институт за перспективни хуманитарни изследвания и технологии.

      Изследователските ми интереси са в сферата на политическите елити, политическите партии, избирателните системи, международните отношения на постсъветското пространство. Автор съм на главата „Качество на демокрацията и качество елитите“. Член съм на редакционната колегия на списание Scientific Papers of the Gdańsk School of Higher Education и списание "Политически анализи" при департамент „Политически науки“, НБУ.

  • ДЕСИСЛАВА ЗАРЕВА

   Десислава Зарева   Родена съм в София на 26.02.1969 г.

      Имах невероятния шанс да уча и завърша магистратури в три различни университета и да взема по нещичко от всеки един. Руската филология на Софийския ми показа красотата на руския език и култура, Приложната лингвистика на НБУ „събуди“ преподавателя по английски в мен, а от Културознанието на Стратклайдския университет в Глазгоу, Шотландия, научих, че и най-дребният предмет може да разкаже хиляди истории за хората, в чието ежедневие присъства. И че езикът, на който общуваме, може да е толкова многообразен, колкото са ситуациите, в които изпадаме.

      В НБУ преподавам откакто го завърших, вече двадесета година :).
      Обичам да преподавам и това до голяма степен определя професионалните ми интереси – науката за езика, методика на преподаване на чужд език и култура, онлайн обучение, междукултурно общуване.

      Нямам хоби, но имам своите малки страсти – морето (сезонът и конкретното място рядко имат значение :)), снимането по време на път (главно с телефон :)) и неформалното общуване с колеги и приятели в социалните мрежи и не само.

  • ДИМИТЪР АТАНАСОВ

   Димитър Атанасов

      Роден съм в Карнобат, живея в София.

      През 1998 г. завърших математика в СУ "Св. Климент Охридски", където на следващата година станах преподавател.

      От 2008 г. се преместих в НБУ, където съм доцент от 2013 г.
      Преподавам основно статистика и дисциплини, свързани с нея, напр. анализ и моделиране на данни.

      Научните ми интереси са в областта на статистиката и нейните приложения за моделиране различни явления и процеси. В последните години изследванията ми са фокусирани основно върху оценяването на когнитивни способности и постижения.

      Извън академичната сфера съм работил какво ли не. Имам 12 годишен опит в разработката на финансов софтуер.

      В свободното си време се занимавам с електроника, аудио, малки програмируеми компютри и корабомоделизъм. Практикувам фехтовка (сабя).

  • ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА

   Екатерина Тодорова    Родена съм на 15 април в гр. София.

      Магистър съм по логопедия и съм доктор по психология. Доцент съм в НБУ и от 2006 г. преподавам в бакалавърските и магистърските програми по Логопедия, Психология, Езикова и речева патология, Психология на развитието, Театър.

      От 2016 г. съм част от академичното ръководство на университета и съм декан на Бакалавърски факултет.

      Научните ми интереси са в областта на психичното здраве и развитие, дислексия на развитието, комуникативните нарушения в детска възраст.

      Обичам киното, театъра, изобразителното изкуство, книгите, музиката, пътешествията и особено ценя времето, прекарано в разговори с приятели.

  • ЗЛАТКА АНГЕЛОВА

   Златка Ангелова    Родена съм на 26-и юни в София.
      От 5 годишна свиря на пиано. Цялото ми образование е преминало през това. Завърших средно образование по изкуства и култура с пиано в София. След това станах бакалавър по пиано в Националната в музикална академия. Имам честта да съм първият магистър в Нов български университет по класически инструмент – пиано.

      От 2015 съм доктор по „Музикознание и музикално изкуство“. От 2016 съм главен асистент. От 2017 съм програмен консултант на ООК по изкуства, социални умения и чужд език в НБУ. От 1999 г. съм щатен преподавател по класическо пиано, камерна музика, и инструментални ансамбли в департамент „Музика“.

      Личните и творческите ми интереси са насочени предимно към класическото клавирно изпълнителство и педагогика. За мен Музиката е живот и професия.

      В малкото си свободно време обичам: да усещам адреналина, да шофирам бързо, да съм сред коне, да поставям себе си пред нови предизвикателства... Общо взето – да експериментирам.

  • ИВАН НАЧЕВ

   Иван Начев    От София съм, но телом и духом съм гражданин на света. Учил съм в Класическата гимназия. Вярвам, че политиката е изкуството на възможностите, а културата – на живота. Двете заедно водят до истинските важни промени, ето защо завърших първо политология, а след това и културология.

      Преподавам в няколко бакалавърски програми: Политически науки, Масови комуникации и Гражданска и корпоративна сигурност. Това може би обобщава идеята да имаш познанията, уменията и целта, за която да ги прилагаш. Харесвам свободата, не обичам несправедливостта и нежеланието на старите да разбират младите, както и да се нарушават човешките права.

      В момента се занимавам основно с европейска интеграция и Европейския съюз. Във всички свои интереси се водя от стремежа да не се наслаждаваме на комфорта от мнението без дискомфорта на мисълта.

      Казват, че във възпитаното общество не е проява на добър вкус да се говори за политика и религия. Аз обаче вярвам, че тъкмо университетът е мястото, където трябва да говорим за тези неща, да питаме, да спорим, за се заявяваме.

      „Подправките“, които дават вкус на живота ми са много – музика, изкуство, книги, кино… Обичам да пътувам, харесвам места с история и култура. Чувствам се цял сред природата, която не спира да ме смайва.

  • ИВО ПОПИВАНОВ

   Иво Попиванов    Роден съм на 22.05.1984 г. в гр. София

      Завършил съм бакалавърска програма по психология и след това магистратура по когнитивна наука в НБУ.

      През 2015 г. завърших докторантура в Белгия. Темата ми беше свързана със зрителното възприятие на тялото и неговите части и как това се кодира в мозъка.

      Преподавам невронауки ("човешкият мозък", "невропсихология"), както и експериментална психология в бакалавърските програми по психология на български и на английски език.

      Професионалните ми интереси са в областта на невронауките (как работи мозъкът при нормалния човек и при патология), зрителното възприятие, оценяването на лицата за привлекатленост и др.

      В свободното си време обичам да плувам, да шофирам и да снимам на филм

  • ИЛИЯ КОЖУХАРОВ

      Роден съм на 06.12.1981 г.

      Магистър съм към програма "Графично и пространствено проектиране"
    
      Защитих докторска степен през 2013 г. на тема: "Графичният дизайн като средство за изграждане на марка"
    
      Доцент съм в НБУ и преподавам от 2005 г. в БП "Графичен дизайн" и МП "Графично и пространствено проектиране"

      Професионалните ми интереси са свързани с графичен дизайн, изграждане на бранд, маркетинг, реклама, психология на взимане на решения.

      Личните ми интереси са свързани с графичен дизайн, изграждане на бранд, маркетинг, реклама, психология на взимане на решения и спорт.
  • ИРЕНА НИКОЛОВА

   Ирена Николова   Казвам се Ирена Николова

      Магистър и доктор съм по икономика от Нов български университет в областта на световната икономика и международните икономически отношения.

      Преподавам в няколко бакалавърски програми с редовна и дистанционна форма на обучение: БП „Финанси“, БП „Маркетинг“, БП „Счетоводство и контролинг“ и БП „Управление на бизнеса и предприемачество“.

      Научните ми интереси са в областта на международните финанси и международната търговия, европейските въпроси, икономиката на прехода.

      Обичам музиката, театъра, изучаването на чужди езици и култури, пътуванията.

  • ЙОАНА МИНКОВА

   Йоана Минкова    Родена съм на 05.03.1971 г. в гр. София

      Завърших средното си образоване в СМГ. Магистърската си степен - Инженер по електроника и автоматика получих в ТУ София. Имам Професионална квалификация по специалността “Мултимедийни технологии” в ТУ София. Доктор съм в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ от 2013 г.

      От 1999 г. работя като асистент в НБУ. Преподавам в БП „Мултимедия и компютърна графика“, „Информатика“ и „Мрежови технологии (на английски език)“. Заемала съм различни административни длъжности в НБУ.

      Участвам в множество национални и международни проекти. Имам множество реализирани мултимедийни продукти, един от които - Интерактивно мултимедийно приложение "Сателитен Атлас на България" е представен на изложението EXPO 2000 в Хановер.

      Научните ми интереси са в областта на мултимедийните технологии и електронното обучение.

  • КАЛИНА ХРИСТОВА

   Калина Христова    Родена съм на 06.01.1979 г. в гр. София

      Завършила съм бакалавърската си степен в НХА, специалност „Графика“, а магистърската в Нов български университет в програма "Графично и пространствено проектиране". Защитих докторска степен през 2012 г. на тема: "Рисунка и фотография в рекламния плакат". Доцент съм в НБУ от 2005 г.

      В момента преподавам в 2 бакалавърски (БП „Визуални изкуства“ – модули: „Графика и илюстрация“ и „Плакат и рекламен дизайн“ и БП „Реклама“) и в 3 магистърски програми.

      Професионалните ми интереси са свързани с графичен дизайн, плакат, илюстрация, изграждане на бранд, реклама и социални проекти.

      В свободното си време обичам да рисувам, да пътувам (понякога без конкретна причина или заради изложба, музикален фестивал), да съм сред природата или да съм с приятели и с домашните си любимци.

  • МАРГАРИТА МИШЕВА

   Маргарита Мишева    Родена съм и живея в гр. София

      Висшето си образование завърших в УНСС, със специалност „Икономика на туризма“ През 2014 г. станах доктор по Управленско консултиране в туризма. Генерален секретар съм на Българската камара за образование, наука и култура (БКОНК).

      Главен асистент съм в Департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Преподавам в БП „Управление на туризма“, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“, МП „Мениджмънт на развлекателната индустрия".

      Основните ми изследователски интереси са в областта на управленското консултиране в туризма, мениджмънта на туроператорската и агентска дейност, бизнес планирането.

      В свободното си време най-много обичам да чета и пътувам.

  • МАРИЯ ИВАНОВА

   Мария Иванова   Родена съм на 15.09.1962 г. в гр. Сливен

      Магистър съм по икономика в Икономически университет в гр. Варна и съм доктор по икономика към БАН. Имам допълнителни квалификации, като: Certificate in Personal Coaching, London, UK; Certificate in Mentoring, Oxford, UK; Професионална диплома по мениджмънт, Open University, UK; Сертификат на Willsden college - London, UK за преподавател по “Международен туризъм”, “Информационни технологии”, “Организацията в бизнес средата”.

      Преподавам в бакалавърска програма "Управление на бизнеса и предприемачество" и в магистърските програми "Управление и развитие на човешките ресурси" и  "Мениджмънт за организационно съвършенство".

      Изследователските ми интереси са в областта на организационното развитие, лидерство и мениджмънт, управление на бизнес процеси, управление и развитие на човешките ресурси, ангажираност и мотивация на персонала, изграждане на ефективни екипи, личностно развитие, учене през целия живот и др.

      Обичам приключенията, срещите с различни хора по света, в свободното си време пътешествам с любимия мотор хонда СВ500 и приятели, зареждам се с енергия от разходки в планината; имам сертификат за управление на самолет LZ-DBI  и сертификат за управление на еленски впряг. Мотото на живота ми е: "Ако в живота ви настъпва черен период, то нека да е под формата на черен хайвер, черни диаманти и черно Мазерати“.

  • МОНИКА ПОПОВА

  • НАДЕЖДА ДИМОВА

   Надежда Димова    Родена съм на 28.04.1980 г. в малкото китно градче Кубрат, живея в София.

      Завършила съм магистърската си степен в Икономическия университет – Варна.

      Защитих докторската си степен по икономика през 2006г.

      Доцент съм в НБУ и преподавам в БП „Маркетинг“, МП „Маркетинг мениджмънт“, МП „Бизнес комуникации“.

      Научните ми интереси са в областта на маркетинга, маркетинг мениджмънта, невромаркетинга, потребителското поведение, управлението на продажбите.

      В свободното си време се разхождам, слушам различни стилове музика, гледам филми.

  • НИКОЛАЙ МИЛЕВ

   Николай Милев    Роден съм 1969-та година и съм главен асистент в департамент "Кино, реклама и шоубизнес", където преподавам от 10 години - монтаж, операторско майсторство и специални ефекти.

      Завършил съм  НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ с първа специалност - Кино и телевизионно операторско майсторство и втора - Филмова и телевизионна режисура.

      Имам специализация във FEMIS – Франция /френския филмов университет/, а докторската си дисертация в Москва - Руската академия на науките.

      Снимал съм и продължавам да снимам документални филми в България и чужбина, работил съм по музикални клипове, между които на Влади Ампов – Графа, Мария Илиева, Любо Киров, Орлин Павлов, Уикеда, Миро /Каризма/,  Мери Бойз Бенд и много други.

      Основните ми професионални интереси са в областта на: киното, телевизията, фотографията, рекламата и масмедиите.

      В свободното си време обичам да се занимавам с планинско колоездене, туризъм и пътувания /по и извън пътищата/ и пейнтбол.

  • СОНЯ АЛЕКСИЕВА

   Соня Алексиева    Родена съм на 15 август в София.

      Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по журналистика, следдипломна квалификация „Реклама и връзки с обществеността”. Доктор съм на социологическите науки.

      Преподавател съм в НБУ от 1999 г. (на хонорар) и съм на щат след заемането на длъжността доцент през 2005 г. Преподавам в БП „Управление на туризма“, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“, МП „Мениджмънт на развлекателната индустрия", МП „Бизнес комуникации”, МП „Луксозно хотелиерство” и др.

      Основните ми изследователски интереси са в областта на: връзки с обществеността; културен туризъм; реклама и маркетинг на туризма; бизнес комуникации; изграждане на имидж; протокол и етика и др.

      В свободното си време обичам да пиша и да снимам; поддържам pro bono сайт за туризъм, пътешествия и книги за моите студенти; навярно няма да спра да мечтая за пътуване, нови книги, разговори с приятели, и следващи проекти, свързани с китайската история, култура и музеи.

  • СТОЯН БУНДЖУЛОВ

   Стоян Бунджулов   Магистър съм по Плакат и визуална идентичност от 2008 г. в НХА. Предстои ми защита на докторска степан - декември 2018 г.

    

      Преподавам в БП "Графичен дизайн" и БП "Мода". Както и в няколко магистърски програми.

    

      Вълнуват ме качественото кино, авангардната мода и креативните похвати в плаката и визуалната идентичност

    

      Свободното си време прекарвам в четене, спане и изучаване на японската кухня и култура.

  • ХРИСТИНА ЯНИСОВА

   Христина Янисова   Казвам се Христина Янисова,

      Родена съм през 1977 г. в гр. София

      Магистър съм по новогръцка филология

      Преподавам в бакалавърската програма на Нов български университет "Неоелинистика"

      Интересите ми са в областта на чуждоезиково обучение и приложната лингвистика

      Обичам да пътешествам (в Гърция)