Задачата за писане дава максимум 16 точки. Текстът се оценява по четири компонента – граматическа правилност, лексикална точност, адекватност, кохезия. По всеки от тях се присъждат от 0 до 4 точки. При недостатъчен обем не се присъждат точки.
Last modified: Thursday, 4 August 2011, 12:01 PM