Критериите за оценяване при устен изпит по чужд език са:

     1. Формална правилност

     2. Точност и разнообразие на лексиката

     3. Гладкост на изказа и разбираемост

     4. Съдържание и организация на изложението

Тези критерии са еднакви за устните изпити по всеки чужд език и се прилагат както при монолога, така и при диалога.

Точките, които се присъждат по всеки критерий, са от 0 до 5.

За успешно представяне е необходимо да имате средно 3,5 точки по всеки критерий.

Modifié le: jeudi 4 août 2011, 11:59