1. Във всяка зала присъстват най-малко: двама студенти, един квестор и двама преподаватели – интервюиращ и оценяващ.
  2. Квесторът посреща студентите, проверява тяхната самоличност чрез личната им карта (или друг документ със снимка) и дава на всеки студент един чек лист.
  3. Студентът написва трите си имена и факултетния си номер в чек листа.
  4. По време на изпита интервюиращият общува директно със студента, а оценяващият наблюдава отстрани.
  5. Оценяващият отбелязва в чек листа точки по всички критерии за представянето на изпитвания, както по време на монолога, така и на диалога.
  6. След това той дава чек листа на интервюиращия, който отбелязва своите общи оценки (в точки) за представянето при монолога и диалога от страна на изпитвания.
  7. Преподавателите не сумират точките по критерии, не ги съгласуват един с друг, не ги съобщават на студента и не пишат шестобални оценки.
  8. Данните от чек листовете на студентите се сканират и се обработват до получаване на крайните шестобални оценки.
  9. Оценките се нанасят в протоколите от член на изпитната комисия и се предават в отдел "Студенти" на НБУ.
Промяна: петък, 28 ноември 2014, 09:56 AM