ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ С ПОЗИЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

          Този тип въпроси се срещат най-често в тестовете:
               - по чужди езици за общообразователните кредити за умения;
               - по български език за общообразователните кредити за умения.

          Тази изпитна форма представлява цялостен, свързан текст, в който по определена схема са пропуснати отделни думи, словосъчетания, изрази (“позиции”). Обикновено текстовете са оригинални и са взети от литературни източници в съответната област.

          Схемите, по които са пропуснати позициите, са в зависимост от целите на преподавателя. Най-често в текста е пропусната всяка пета, седма или десета позиция. Могат да бъдат пропуснати и без определена ритмичност само езикови категории (съществителни, глаголи, предлози, съюзи и т.н.) или пък отделни смислови цялости (термини, дати, събития, личности и др.). Вашата задача е да попълните пропуснатите позиции с най-подходящите думи или изрази.

          Предназначението на тази изпитна форма е да се проверят вашите уменията за разбиране на непознат текст. Дали сте прочели адекватно непознатия текст, си личи от това как сте попълнили празните места в него. Това не означава, че трябва де се стремите да “отгатнете” точно коя дума или израз е използвал авторът на текста. Достатъчно е да попълните пропуснатата позиция с подходяща дума (израз), която не променя неговия смисъл.

          Затова:
1. В началото се запознайте с инструкцията към тестовата задача. Най-важната информация в нея е с колко думи трябва да попълните всяка празна позиция.

2. Преди да започнете работа, прочетете внимателно целия текст. Това ще ви даде най-обща представа за неговото съдържание и за възприетия от автора стил на изразяване, които също трябва да отчитате при попълването на празните места.

3. Предварителният прочит е необходим и защото е напълно възможно думата, с която е необходимо да попълните дадена празна позиция, да е употребена по-напред или по-назад в текста.

4. При попълването на празните места трябва да се ръководите от три правила за “съчетаемост” на думата, с контекста:
          а) смислова съчетаемост – необходимо е да подберете такава дума, която да не нарушава, а да “възстановява” смисъла на изречението на абзаца и на целия текст. За смислова опора използвайте контекста, т.е. изреченията преди и след пропуснатата позиция;
          б) граматична съчетаемост – нерядко граматичните особености на думите от контекста “подсказват” какви трябва да бъдат граматичните особености на тези в празното място;
          в) стилистична съчетаемост – възможно е за една и съща позиция да са подходящи няколко думи (синоними), принадлежащи към различни стилове (напр. равнодушен – апатичен, безразличен, непукист), така че подберете онази дума, която е подходяща за употреба не само в конкретното изречение, но и по отношение на целия текст.

5. Не забравяйте да следите за вътрешноизреченските препинателни знаци (запетаи, тирета, двоеточия и т.н.), защото тяхното отсъствие или наличие може да ви “подскаже” каква дума следва да употребите.

6. Започнете попълването на празните позиции отначалото на текста към края, а не по случаен начин. В един повествователен текст смисълът на всяко следващо изречение обикновено се гради на смисъла на предходното (предходните).

7. В края на изпитното време, когато сте попълнили (почти) всички празни позиции, прочетете отново целия текст. При този прочит вие ще имате по-голяма опора в контекста и бихте могли да намерите по-адекватна дума за някои от попълнените позиции или да попълните все още празните позиции.

Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 11:59 AM