Теми

 • Тема 1


  Майнър програма


  "Старогръцки и латински език"

  сигнатура MINLIN01


  Псюхе


  Департамент: "Средиземноморски и източни изследвания"

  Директор: гл. ас. д-р Георги Гочев (ggochev@nbu.bg)


 • Тема 2  Курсове в програмата


  Пети семестър


  Аудиторни:

  GREB501 Старогръцки език

  гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.

  LATB501 Латински език

  Марта Методиева, 30 ч., 3 кр.

  CLLB503 Антична литература и култура – част първа

  проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.


  Извънаудиторен:

  CLLB502 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

  проф. Петър Димитров, д.н., 3 кр.

   

  Шести семестър


  Аудиторни:

  GREB601 Старогръцки език

  ас. Владимир Маринов, д.н., 30 ч., 3 кр.

  LATB601 Латински език

  проф. Петър Димитров, 30 ч., 3 кр.

  CLLB603 Антична литература и култура – част втора

  гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.


  Извънаудиторен:

  CLLB602 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

  проф. Петър Димитров, д.н., 3 кр.  5  Седми семестър


  Аудиторни:

  GREB701 Старогръцки език

  гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.

  LATB701 Латински език

  Марта Методиева, 30 ч., 3 кр.

  CLLB703 Антична литература и култура – част трета

  проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.


  Извънаудиторен:

  CLLB701 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

  ас. Владимир Маринов, 30 ч., 3 кр.


  Осми семестър


  Аудиторни:

  GREB801 Старогръцки език

  ас. Владимир Маринов, 30 ч., 3 кр.

  LATB801 Латински език

  проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

  CLLB803 Антична литература и култура – част четвърта

  гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.


  Извънаудиторен:

  CLLB801 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

  проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

 • Тема 3


  Нива на обучение

  В програмата са заложени две нива на изучаване на старогръцки и латински език:


  а) начално ниво за онези студенти, които не са изучавали класически езици до този момент. В този случай курсовете започват от усвояване на основните граматически правила в съответния избран от студента език и постепенно преминават в четене на свързан текст – най-напред кратки адаптирани изречения, а после и по-големи оригинални пасажи. Целта е през осмия семестър обучението в началното ниво да е постигнало това, студентите да могат свободно да четат и да разбират граматическите и стилови особености на прозаически текст: на старогръцки език – диалозите на Платон и “История” на Херодот, на латински език – историческите записки на Цезар и речите на Цицерон.


  Псиктер  б) ниво за напреднали за онези студенти, които вече са изучавали латински или старогръцки език в някой от общообразователните курсове в НБУ или другаде. В този случай курсовете започват с кратък преговор на основните граматически правила, след което продължават в четене и коментиране на оригинален текст, като целта е през осмия семестър студентите да могат свободно да четат и да разбират, в курсовете по старогръцки, историческата проза на Тукидид и трагедиите на Софокъл, съответно в курсовете по латински – писмата на Плиний Млади, диалозите на Сенека и поезията на Хораций.


 • Тема 4  Възможности за комбиниране на курсове

  Студентът може да изучава по желание:


  а) и старогръцки, и латински език, започвайки от начално ниво или ниво за напреднали, записвайки по един 30 часов курс по съответния език.


  б) само старогръцки или само латински език в начално ниво или ниво за напреднали, записвайки по два 30 часови курса по съответния език.


  в) старогръцки или латински език в един 30 часов курс за начинаещи или напреднали плюс един 30 часов курс, свързан с културата или литературата на Древна Елада и Рим, от която и да е програма на НБУ.


  3
 • Тема 5

  Преподаватели:

  • проф. Петър Димитров, д.н. (древни и класически езици, стара история и култура)
  • гл. ас. д-р Георги Гочев (старогръцки език, старогръцка литература и култура)
  • ас. Владимир Маринов (старогръцки език, антична философия)
  • хон. преп. Марта Методиева (латински език, римска литература и култура)
 • Тема 6

 • Тема 7

  МАЙНЪР ПРОГРАМА

  "КЛАСИЧЕСКАТА ЕЛИНСКА АНТИЧНОСТ"

  СИГНАТУРА MINLIN02

   

  Ofdfdf

  Департамент: "Средиземноморски и източни изследвания"

  Директор: доц. д-р Майя Василева (lavagetas@hotmail.com; 0887 355 719)

 • Тема 8

   

  Курсове в програмата

   

  Пети семестър

  Аудиторни:

  MSCB114 Увод в индоевропеистиката, проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

  CLLB330 Крито-микенска цивилизация, проф. Петър Димитров, д.н., доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

  BCLB307 Култура на Архаична и Класическа Гърция, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

  Извънаудиторен:

  CLLB652 Семинар “Старогръцка култура”, проф. Петър Димитров, д.н., 3 кр.

  Шести семестър

  Аудиторни:

  CLLB654 Богове и култове в древна Гърция, доц. д-р Майя Василева, ас. Росица Гичева, 30 ч., 3 кр.

  CLLB835 Древните елински градове в Мала Азия, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

  CLLB655 В периферията на елинския свят – древна Анатолия, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

  Извънаудиторен:

  CLLB656 Семинар: „ Древна Анатолия”, доц. д-р Майя Василева, 3 кр.

   

  alex.

   

  Седми семестър

  Аудиторни:

  CLLB709 История и култура на елинистическа Гърция, проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

  CLLB710 В периферията на елинския свят – древна Тракия, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

  CLLB711 Гръцки светилища, проф. Петър Димитров, д.н., доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

  Извънаудиторен:

  CLLB653 Самостоятелна работа „Тракия и Мала Азия в древността”, доц. д-р Майя Василева, ас. Росица Гичева, 3 кр.

  Осми семестър

  Аудиторни:

  HACB152 Изкуство на древна Гърция, доц. д-р Майя Василева, доц. д-р Татяна Шалганова, 30 ч., 3 кр.

  CLLB857 Античното наследство в балканската традиционна култура, ас. Росица Гичева, 30 ч., 3 кр.

  CLLB809 Класическа античност и европейска идентичност, доц. д-р Цвете Лазова, 30 ч., 3 кр.

  Извънаудиторен:

  CLLB810 Семинар: „ Употреби на античното наследство”, доц. д-р Цвете Лазова, 3 кр.

 • Тема 9

  Програмата предлага курсове, посветени на историята и културата на древна Гърция. Под класическа античност се имат предвид преди всичко достиженията на класическа Елада, които се вплитат в културата на Рим и на цялата западна цивилизация. Отделено е място на съседни на гръцкия свят култури като тракийската и анатолийската с цел студентите да се запознаят с културните взаимодействия, осъществили се по периферията на елинския свят. Разглежда се ролята на античното наследство в изграждането на съвременната европейска идентичност.

  aga 

  Записването в майнър програмата става след завършен втори курс (взети всички изпити) и е безплатно. Всеки семестър ще имате по два аудиторни и един извънаудиторен курс. Извънаудиторните занятия ще протичат под формата на участие на студентите в семинари, лекции, беседи, посветени на изучаването на елинската, тракийската и анатолийската култура, както и на участие в пътуващите семинари в Гърция, Турция и България, организирани от програмата. Програмата предлага възможности за комбиниране с курсове, в които се изучава старогръцки и латински език.

 • Тема 10

  Програмата позволява следните възможности за комбиниране на аудиторните курсове. Студентът може да изучава по желание:

  * два аудиторни 30-часови курса от майнър програмата;

  * един аудиторен 30-часов курс от майнър програмата и един 30-часов курс по старогръцки или латински език;

  * един аудиторен 30-часов курс от майнър програмата плюс един 30-часов курс, свързан с културата или литературата на Древна Елада и Рим, от която и да е програма на НБУ.

  med.

 • Тема 11

  Преподавателски екип:

  проф. Петър Димитров, д.н.

  доц. д-р Майя Василева

  доц. д-р Цвете Лазова

  ас. Росица Гичева-Меймари

 • Тема 12

 • Тема 13

 • Тема 14

 • Тема 15