Равнища за класиране на есетата (писмената изява) към изпита по чужд език В1 и В2

4

Граматическа правилност: Несистемни или незначителни грешки, които не пречат за разбирането на текста.

Адекватен подбор на лексика: Богат, адекватен и точно използван речников запас. Почти няма неточни употреби. Някои редки отбягвания, замествания или недобре подбрани думи. Употреба на идиоматичен език.

Организация и кохезия: Ясна вътрешна структура и развитие на изложението, ясни организационни средства, добра подкрепа на главните идеи. Много добра кохезия. Плавен, свързан текст.

Въздействие : Целта на комуникацията в ситуацията, определена от заданието, е постигната изключително успешно.

Релевантност и адекватност на съдържанието: Съдържанието е напълно съобразено с изискванията на заданието.

3

Граматическа правилност: Не много чести грешки, които само понякога може да попречат за разбирането на текста.

Адекватен подбор на лексика: Речниковият запас е достатъчен за изпълнението на задачата. Възможни са някои лексикални неточности и многословни описателни замествания.

Организация и кохезия: А декватна структура на изложението, адекватна подкрепа на основните аргументи. Известни слабости при развиването на абзаците и липса на ясни връзки между абзаците. Логиката на текста може да се проследи достатъчно добре. Адекватна кохезия при недостатъци в използването на кохезивни връзки: недостатъци, които правят комуникацията по-малко ясна и ефективна. Свързан, но не винаги плавен текст.

Въздействие: Целта на комуникацията в ситуацията, определена от заданието, е постигната.

Релевантност и адекватност на съдържанието:

Съдържанието е по-скоро отговарящо на изискванията на заданието, но има известни липси или излишни повторения.

2

Граматическа правилност: Слабо владеене на граматиката (например времена, словоред, структура на изречението), което често пречи на разбирането на текста.

Адекватен подбор на лексика: Ограничен речников запас, който не е адекватен на поставеното задание. Чести лексикални липси и неточности. Чести повторения и описателни замествания.

Организация и кохезия: Слаба организация на съдържанието, опит да се развие темата, но основните аргументи и структурата не са достатъчно явни и ясни. Логиката на текста се следи с усилие и/или се налага неколкократно прочитане. Недостатъчна кохезия. Изреченията не са подходящо и адекватно свързани чрез кохезивни средства. Трудно се разбира.

Въздействие: Целта на комуникацията в ситуацията, определена от заданието, е постигната само донякъде.

Релевантност и адекватност на съдържанието:

Съдържанието съвпада частично, но доста непълно с изискванията на заданието.

1

Граматическа правилност: Недостатъчно владеене на граматиката, повечето изреченски модели са неправилни, грешките са сериозни и пречат за разбирането на текста.

Адекватен подбор на лексика: Речниковият запас не е достатъчен за изпълнението на заданието.

Организация и кохезия: Няма явна организация на текста. Логиката на текста трудно се извлича. Липсва кохезия. Фрагментарни и разпокъсани изречения. Почти не е възможно да се разбере написаното.

Въздействие: Целта на комуникацията в ситуацията, определена от заданието, не е постигната.

Релевантност и адекватност на съдържанието:

Съдържанието не съвпада с изискванията, определени от заданието, отразява ги неадекватно.

0

Няма достатъчно текст за оценяване или съдържанието не е свързано с темата.

Ultime modifiche: giovedì, 4 agosto 2011, 11:59