ВЪПРОСИ С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР НА ОТГОВОРА

          Този тип въпроси се срещат най-често в тестовете:
              - на курсовете с дистанционна форма на обучение;
              - на общообразователните курсове за знания;
              - по чужди езици за общообразователните кредити за умения;
              - по български език за общообразователните кредити за умения.

          Основната характеристика на въпросите с избираем отговор е тази, че от вас не се изисква да напишете сами своя отговор, а да определите, да откриете и посочите правилния отговор измежду предложените алтернативи.
          Типичният тестов въпрос се състои от основа (конкретен въпрос, твърдение или незавършено изречение) и няколко алтернативни отговора (обикновено 4 или 5).
          В повечето случаи само един от предложените отговори е верен (правилен), а останалите са неправилни (подвеждащи). Обърнете внимание, че под “верен” или “правилен” разбираме отговор, който най-точно съответства на въпроса, твърдението в основата. В някои случаи (например при тестове за проверка на логическото и критическото мислене), е възможно правилният отговор нарочно да не съответства или да противоречи на установеното мнение по съответната тема.

    1. Когато изпитът включва тестови въпроси, най-напред прочетете указанията, които ги предхождат. В тях обикновено се съдържа информация за следните неща.
          а) къде да отбелязвате своите отговори – на самия тест  или на отделен лист за отговори;
          б) как да ги маркирате;
          в) колко са правилните отговори на всеки въпрос – обикновено той е само един, но е възможно някои въпроси да имат и повече правилни отговори;
          г) каква е продължителността на изпита или на тестовата му част;
          д) каква ще бъде оценката на правилните отговори на отделните тестови въпроси;
          е) носят ли неправилните отговори наказателни точки.

    2. Преди да започнете да работите върху теста, направете един бърз преглед на всички въпроси. Така ще добиете обща представа за тематичния обхват на изпита, ще се ориентирате кои са силните и слабите места във вашата подготовка.

    3. Не е задължително да отговаряте на въпросите последователно от първия към последния. Започнете работата от онези, които ви изглеждат най-лесни. Предимството на този подход е, че ако не успеете да отговорите на някои от въпросите в рамките на изпитното време, ще сте натрупали достатъчен актив от правилно решени задачи (точки).

    4. Прочетете внимателно всеки въпрос. Започнете от основата на въпроса, като се стараете да разберете правилно каква е задачата, поставена чрез него. Не забравяйте, че някои тестови въпроси могат да бъдат зададени негативно, т.е. смисълът на въпроса е “кое не е вярното”.

    5. Преминете към предложените отговори. Дори и да притежавате необходимите знания и умения и да ви се струва, че вече знаете отговора, не бъдете нетърпеливи и не вземайте прибързано решение, преди да сте прочели всички алтернативи. Тестовите въпроси са написани така, че неправилните отговори да изглеждат приемливи и правдоподобни. Тяхната задача е да привличат онези студенти, които не са подготвени добре или имат частична информация. Алтернативите обикновено отразяват обичайните грешки, които вие допускате.

    6. След това пристъпете към определяне на правилния отговор. Това е онзи отговор, който съответства най-пълно на основата на въпроса в смислово, логическо и/или езиково отношение. При определяне на най-добрия отговор са възможни два подхода.
          а) Първият е “позитивен” и се състои в директното определяне на правилния отговор. Прилагайте този подход тогава, когато сте уверени в своите знания и можете да откроите категорично правилния отговор сред останалите (подвеждащи) отговори.
          б) При “Негативния” подход можете да елиминирате онези отговори, които според вас са неверни. Така ще достигнете до отговора, който вероятно е правилният.

    7. Не отделяйте много време на въпросите, на които се затруднявате да отговорите бързо. Тъй като всеки въпрос може да ви донесе определен брой точки (обикновено една точка), е важно да достигнете до всички въпроси, на които можете да отговорите правилно.

    8. Стремете се да отговорите на всички въпроси, но избягвайте да налучквате отговорите там, където се чувствате неуверени. По-добре дайте някакви предварителни отговори, които можете да отбележите на чернова и продължете със следващите въпроси. Когато минете всички въпроси от теста и после се върнете към тези, на които не сте отговорили окончателно. Така можете да промените предварителните си отговори, ако откриете по-подходящи.

    9. Ако завършите теста по-рано от определеното време, не бързайте да предадете изпитната си работа, а използвайте остатъка за проверка и корекция.
Промяна: четвъртък, 4 август 2011, 12:02 PM