Теми

 • „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НБУ“

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

  „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НБУ“

  3 юни 2021 г. 10.00 Ч.

  Корпус 1, Аула

   

  Конференцията цели да обсъди актуалното състояние на научната дейност в НБУ и да начертае перспективи за развитието на НБУ като изследователски университет, който създава значими научни изследвания и приноси за развитието на важни обществени сфери. Ще бъде представен контекстът на развитието на научноизследователската дейност в България: нормативни документи, определящи научната дейност във висшите училища, както и изисквания от „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания". Ще бъде разгледана издателската дейност на департаментите и работата на екипи по осигуряване на статут на рецензирано и реферирано издание на научни издания в НБУ.

  ПРОГРАМА

  10:00 ч. Откриване от Проф. Пламен Дойнов, д.н., Ректор на НБУ

  10:10 ч. Представяне на актуалното състояние на научната дейност в НБУ и контекста, в който тя се развива: нормативна база, разпоредби на ЗРАСРБ, в които е конкретизиран понятийният апарат за видовете научна дейност, изисквания според „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания". Представяне на научни издания в НБУ и дейности по осигуряването на статут на рецензирано и реферирано издание на издания в НБУ. Проф. д-р Георги Арнаудов, зам. Ректор по НИТД на НБУ

  Презентации

  10.45 ч. Доц. д-р Цвета Апостолова, доц. д-р Галина Сачанска и доц. д-р Маргарита Станкова ще представят опита на департамент „Телекомуникации“ и „Институт за съвременни физически изследвания“, департамент „Природни науки“ и Лаборатория по биология и департамент „Здравеопазване и социална работа“ в разработването на големи научно-изследователски и експертни проекти, реализирани в НБУ в сътрудничество с национални финансиращи организации и рамкови програми на ЕС като Фонд "Научни изследвания", Horizon 2020 и др.

  11.00 ч. Гл. ас. д-р Биляна Курташева ще представи дейността на работната група по осигуряването на статут на рецензирано и реферирано издание в областта на хуманитарните науки на списание „Следва“.

  11.10 ч. Доц. д-р Васил Гарнизов ще анализира практиката на ЦФСР на НБУ в подпомагането на научни проекти.

  11.20 – 12.30 Дискусия.

   

 • Тема 2

 • Тема 3

 • Тема 4

 • Тема 5

 • Тема 6

 • Тема 7

 • Тема 8

 • Тема 9

 • Тема 10

 • Тема 11

 • Тема 12

 • Тема 13

 • Тема 14

 • Тема 15