НБУ - ОООК - Немски език език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище B1.

Downloads

Вариант  1  


BEDARF

Leseverstehen

Вариант 1 1   2 

Hörverstehen

Изпитът на ниво В1 няма компонент "Слушане".

Sprachbausteine

Вариант 1 1   2 

Schriftlicher Ausdruck

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.