Писмените работи по английски език се провяват автоматично и от преподаватели. Крайната оценка се поставя автоматично в ЦЧО.
Писмените работи по останалите езици се проверяват от двама преподаватели. Крайната оценка се изчислява от експерт в ЦЧО.
Писмените работи по български език се проверяват от трима преподаватели. Крайната оценка се изчислява от експерт в ЦЧО.

Повторно оценяване се извършва в следните случаи:
1. При открита техническа грешка.
2. При получени граничен брой точки (не повече от 5), които не са достатъчни за оценка среден 3,00. Студентът има право да подаде молба за преразглеждане в отдел "Студенти". Комисия поставя окончателна оценка, която повече не може да се оспорва.
3. Устният изпит по чужд език не се оценява повторно.
Промяна: Thursday, 4 August 2011, 12:01 PM