РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА ТЕЗА

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА ТЕЗА

di admin admin -
Numero di risposte: 0

ПОДГОТОВКА, СТРУКТУРИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА ТЕЗА

В РАМКИТЕ НА СЕМИНАР „ЕЗИЦИТЕ НА СИГУРНОСТТА“

10 март 2016 г. 14:40 ч. 

Корпус 1, зала 512

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещи:
Радостина Тодорова, началник на отдел „Комплектуване и каталогизация“ в библиотеката на Нов български университет
доц. д-р Венелин Георгиев, преподавател в департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет

Модератор:
проф. д-р Христо Георгиев

Участници:
студенти от бакалавърските и магистърските програми на департамента


Съществена и специфична част от обучението в НБУ представлява дипломирането на студентите от бакалавърските и магистърските програми. Една от възможните форми за дипломиране е чрез разработване и защита на дипломна теза. Подготовката, структурирането и разработването на дипломна теза представлява творческа дейност с подчертан аналитичен характер. Като интелектуален продукт дипломната теза следва да отговаря на множество изисквания в изследователски, структурен и чисто технически план. Разработването на подобен продукт е свързано с изграждане у студентите на аналитични способности, базирани на знания и добри практики. Семинарът си поставя за цел да запознае студентите с основните изисквания в две области, свързани с разработване и защита на дипломна теза: работа с информационни източници, стратегии за информационно търсене, библиографско позоваване, стандарти за цитиране, както и избор на тема, подготовка, структуриране и разработване на дипломна теза.

Радостина Тодорова е началник на отдел „Комплектуване и каталогизация“ в библиотеката на Нов български университет. Интересите й са насочени към анализа на библиометрични данни, обучение на потребители на информация, оптимизиране на технологичните процеси в библиотечно-информационните услуги. От 2005 г. е редактор на Научния електронен архив на НБУ и отговаря за библиографския контрол на депозираните материали. Съдейства за представянето на университета в европейския портал за електронни дисертации „DART EUROPE“. Автор на множество публикации в областта на библиотекознаието, информационните ресурси и услуги и информационната компетентност.

Доц. д-р Венелин Георгиев чете курсове в редовна и дистанционна форма на обучение в бакалавърските, магистърските и докторската програми на департамента. Като програмен консултант подпомага студентите в процеса на тяхното дипломиране, при избора на теми и при разработване на дипломни тези. Автор е на научни публикации в областта на сигурността и отбраната. Участва в редица научно-изследователски проекти по темата „Сигурност“, финансирани по европейски и национални програми. Член е на редакторския борд на списание „Journal of Defence Management“ и на поредицата „IT4Sec Reports“ на Центъра за мениджмънт на сигурността и отбраната.