НБУ - ОООК - Френски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище B1.

Télécharger

Вариант   


EXIGENCES

Compréhension des écrits

Вариант 1 1 

Compréhension de l'oral

Изпитът на ниво В1 няма компонент "Слушане".

Connaissance de la langue

Вариант 1 1 

Expression ecrite

пример пример

Устен

Изпитът няма устен компонент.